میز ایت پایه خراطی

4 پایه خراطی سفید با پارچه طوسی فقط به سفارش ساخته میشود
4 پایه خراطی سفید با پارچه طوسی فقط به سفارش ساخته میشود

 

میز بیلیارد 9 فوت سفید با پارچه قرمز از چوب راش با تمتم لوازم 4/800
سازنده میز بیلیارد
میز بیلیارد 4 پایه خراطی کف سنگ 4 سانتی
میز بیلیارد ۴ پایه خراطی کف سنگ ۴ سانتی

photo_2016-06-17_06-32-51

میز بیلیارد ایت 9 و8 فوت
میز بیلیارد ایت ۹ و۸ فوت
میز 4 پایه 9 فوت
میز ۴ پایه ۹ فوت
4پایه خراطی 8 و9 فوت
۴پایه خراطی ۸ و۹ فوت 

 

میز بیلیارد ۸و۹ فوت سفید با چوب راش برای سفارش تماس بگیری

میز ایت شیش پایه
میز بیلیارد ۹ فوت ۶ پایه