میز بیلیارد پایه مبلی منبت

پایه مبت بغلها و باندها سی ان سی
پایه مبت بغلها و باندها سی ان سی
میز بیلیارد نو
میز بیلیارد نو
میز بیلیارد پایه مبلی رنگ مشکی پارچه مشکی
میز بیلیارد پایه مبلی رنگ مشکی پارچه مشکی

پایه مبلی