ایت نهار خوری

میز ایت ۴ پایه کله شیرچوب روس  با صفحه ناهار خوری (رنگ به انتخاب شما)

ایت ۴ پایه خراطی چوب روس با صفحه ناهار خوری (رنگ به دلخواه)

میز بیلیارد پایه رنگین کمانی برعکس با میز ناهار خوری

میز بیلیارد ایت ۸ فوت پایه خراطی با صفحه ناهارخوری
میز بیلیارد ۸ فوت خراطی ناهار خوری
نصب شده در شهر طالقان
میز بیلیارد پایه کله شیر با صفحه ناهار خوری
میز بیلیارد ۴ پایه خراطی با صفحه ناهار خوری
نصب شده در تهران
میز بیلیارد ۸ فوت پایه سه بعدی V3D

۸فوت چهارپایه خراطی
میزبیلیارد-ناهارخوری

۱۳۹۸-۵-۳۱ ۰۶:۲۷:۵۴ +۰۰:۰۰