ایت نهار خوری

میز ایت 4 پایه کله شیرچوب روس  با صفحه ناهار خوری (رنگ به انتخاب شما)

ایت 4 پایه خراطی چوب روس با صفحه ناهار خوری (رنگ به دلخواه)

میز بیلیارد پایه رنگین کمانی برعکس با میز ناهار خوری

میز بیلیارد ایت 8 فوت پایه خراطی با صفحه ناهارخوری
میز بیلیارد 8 فوت خراطی ناهار خوری
نصب شده در شهر طالقان
میز بیلیارد پایه کله شیر با صفحه ناهار خوری
میز بیلیارد 4 پایه خراطی با صفحه ناهار خوری
نصب شده در تهران
میز بیلیارد 8 فوت پایه سه بعدی V3D

2019-05-07T05:45:12+00:00

کارخانه تولید میز بیلیارد 09194219634 رد کردن